ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТОТ


            Политиката на квалитетот претставува основен начин на делување и извор за постојано унапредување во компанијата АТЛАНТИК ФМ. Високиот степен за системот за управување со квалитетот е темел на работењето и постојаното унапредување. Големо внимание се посветува на задоволството на купувачите, нашите партнери и вработени, како и во изградба на имиџот на компанијата. АТЛАНТИК ФМ доследно ги почитува законите, прописите и стандардите во секој аспект на работење.
 
АТЛАНТИК ФМ се определи за процесниот систем за управување со квалитет според нормата ISO 9001:2008. АТЛАНТИК ФМ се залага на исполнување на барањата на системот во сите фази на реализација на процесите. Нашиот деловен успех докажа дека само со таквиот начин на работа може да се оствари напредок, а што е уште поважно да се изгради работно опкружување во кое сите добиваат.
 
            Компанијата се поддржа на своите деловни активности со употреба на ISO 9001:2008 системот, а во насока дистрибуцијата на овластувањата и одговорностите на целата организација, да премине од степен на контрола, на степен на надзор. Раководството зема учество во сите процеси и дава целосна поддршка во развојот на системот.
 
            Запознавањето на важноста и почитување на ИСО нормата – системот за управување со квалитетот е присутна кај секој наш вработен, од причина дека системот се гради на квалитетна работа и одговорност на секој поединец. На секој вработен постојаното усовршување на своето работно место му е должност и обврска, зошто само на тој начин можеме да го подобриме квалитетот на нашата работа.
 
 
  Управител
Во Скопје, 09.11.2010. 
ФИЛИМЕНА МАТИЌ ЛАЗАРЕВСКА
                                                


Корисничко Име:
Лозинка:
НОВ клиент
Регистрирај се

 

AZsa

© Copyright 2012 AtlantikFM, All rights Reserved